Profily autorů

1.

Karel Heřman, Ing. (1922-2006) - několik let asistent u prof. Leontije Kopeckého, autora prvního velkého Rusko-českého slovníku. Pracoval několik let v průmyslovém vydavatelství jako lektor němčiny a ruštiny. Dále byl činný jako překladatel a tlumočník pro němčinu, ruštinu, nizozemštinu, angličtinu. Autor Německo-českého slovníku pro horolezce a vysokohorské turisty (1997) a velkého Německo-rusko-českého slovníku sportu (v rukopise dáno k dispozici Československému svazu tělesné výchovy). Pro účely slovníku frazeologismů se zasloužil významnou měrou o excerpce německo-německých frazeologických slovníků a vypracování první verze mnoha záznamů. Tím doznal korpus slovníku podstatného rozšíření. Na slovníku pracoval v letech 1994-2006. Otec Markéty Blažejové, žil v Praze.

2.

Markéta Blažejová, PhDr. (*1954) - autorka projektu předkládaného frazeologického slovníku (zač. 1992) a základu jeho korpusu; vedoucí autorského týmu. Vystudovala germanistiku a rusistiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze). Teorií lexikografie se zabývala 5 let na Katedře germanistiky FF UK během postgraduálního studia. Učitelka němčiny, angličtiny a češtiny pro cizince (v současné době na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze). Autorka Německo-českého slovníku výtvarného umění (od r. 2000 připraven k vydání, 55 000 hesel). Překladatelka, tlumočnice, průvodkyně (např. projekt Procházky Prahou šité na míru“). Spoluzakladatelka obč. sdružení Lexikograf, o.s., www.lexikograph.cz . Žije v Praze. Na slovníku pracovala od začátku do jeho dokončení. Web: www.blazejova.net.

3.

Helge Goldhahn, diplomovaný překladatel (*1971) - studoval v Lipsku a v Praze překladatelství. Závěrečná práce byla věnována tematu „Frazémy v českých a německých ekonomických novinách“. Dlouholetá praxe jako překladatel českého, německého a anglického jazyka. Učební úvazek v Ústavu germanistky, nordistiky a nederlandistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na slovníku pracoval v letech 1998-2003. V současné době žije v Brně.

4.

Mgr. Alexandra Benáková (*1958) - překladatelka, tlumočnice a lektorka cizích jazyků, členka Jednoty tlumočníků a překladatelů. Jejími pracovními jazyky jsou němčina, bulharština a ruština. Studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 15 let vyučovala na gymnáziu, nyní na volné noze. Spoluautorka překladu encyklopedie "Víno" od André Dominé (Slovart, 2005). Píše vlastní učebnice pro svoji výuku němčiny, bulharštiny, ruštiny a češtiny pro německy mluvící cizince. K jejím pracím patří také "Glosář psích plemen" (německo-český a česko-německý). Na slovníku pracovala v letech 2007-2009. Žije v Praze. Web: http://ab-falko.blog.cz/.

5.

Birgit Gunsenheimer, M.A. (*1964) - studovala ve Würzburgu a Amsterdamu lingvistiku, literární vědu, hudební vědu a pedagogiku. Nyní působí jako lektorka na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde vyučuje převážně jazykovědné disciplíny, mezi hlavní obory jejího pedagogického a vědeckého působení patří otázky fonetiky, fonologie a sociolingvistiky. Na slovníku pracovala v letech 2007–2008. Žije v Olomouci.

6.

Vojtěška Heřmanová (*1928) - pracovala jako jazyková lektorka v Průmyslovém vydavatelství v Praze, později jako překladatelka, tlumočnice a průvodkyně (především s němčinou, ruštinou, chorvatštinou), rovněž jako referentka Čedoku pro země jihovýchodní Evropy. Autorka a spoluautorka různých odborných německo-českých a rusko-českých slovníků menšího rozsahu a glosářů, např. Německo-českého a česko-německého slovníku celní terminologie (1981). Autorka řady průvodců po zemích bývalé Jugoslávie aj. Již několik let píše kulturně-historické a jiné texty na webové stránky o Chorvatsku a Černé Hoře (www.chorvatsko.cz, www.cerna-hora-info.cz a www.ihvar.cz). Na slovníku pracovala v letech 2007–2009. Žije v Praze.

7.

Franziska Hippe (*1983) – studovala germanistiku, divadelní vědu a dějiny umění na univerzitě v Lipsku. Ve své magisterské práci zkoumala typické a netypické používání frazeologismů v publicistických textech. Poté studovala v magisterském studiu téma „Německá literatura v jihovýchodní Evropě“ v Kluži (Rumunsko). Během té doby začala její spolupráce na Německo-českém slovníku frazeologismů. Od r. 2008 pracuje v nakladatelství v oblasti licencí a překladatelských práv. Na slovníku pracovala v letech 2008-2009. Žije v Mnichově a Halle.

8.

Richard Hornung (*1936) – studoval řečtinu, latinu a němčinu v Mnichově a Erlangenu, působil jako učitel na gymnáziu, nyní v důchodu. Na slovníku pracoval v letech 2008-2009. Žije v Norimberku.

9.

Juliana Kaulfürst, M.A. (*1980) - vyrostla bilinguálně s lužickou srbštinou a němčinou, studovala slavistiku a dějiny umění v Drážďanech. Ve své magisterské práci se zabývala valašskými dialektismy v moravských Beskydech a provedla k tomu terénní výzkum. V letech 2005-2008 pracovala v Goethe-Institutu v Praze, v r. 2009 jako referentka Saské akademie umění. Zvláštní zájem má o výzkum v terénu mimo jiné v České republice a na Slovensku, kde se snaží o propojování etnologie a hudby. Na slovníku pracovala v letech 2007-2009. V současné době žije v Drážďanech.

10.

Marta Koutová (roz. Holmanová), PhDr. (*1980) - germanistka a bohemistka, pracuje od roku 2008 v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze. V současné době je doktorandkou oboru český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na slovníku pracovala v letech 2006–2009. Žije v Praze.

11.

Zdenka Křížková, PhDr., Dr. (*1954) - pracuje od r. 1991 na Katedře germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci jako odborná asistentka. Vyučuje lingvistické disciplíny, především morfologii, tvoření slov, frazeologii, textovou lingvistiku, variety německého jazyka, hlavními obory jejího bádání jsou frazeologie a cizí slovní zásoba v současné němčině. Na slovníku pracovala v letech 2006-2009. Žije v Olomouci.

12.

Anna Ohlidal, Dr. - vystudovala práva a dějiny, historička a překladatelka. Žila řadu let v České republice, kde působila jako učitelka němčiny, překladatelka a tlumočnice. Ve své disertační práci se věnovala otázkám religiozity ve středovýchodní Evropě v 16. a 17. století. Vydala řadu historických sborníků, např. Konfesní interakce ve středovýchodní Evropě v letech 1570–1700 (spolu se Stefanem Samerskim, Stuttgart 2006). Na slovníku pracovala v letech 2003-2005. Žije ve Wedelu (SRN), Lipsku a Praze.

13.

Jule Philippi, M.A. – studovala obecnou jazykovědu, germanistiku a psychologii. Pracuje jako autorka a novinářka v Hamburku. V rámci občanských a politických iniciativ se angažuje za zlepšení v oblasti didaktiky základního školství. Na slovníku pracovala v letech 2008 – 2009.

14.

Lotte Rösch (*1947) - nyní v důchodu, působila jako učitelka. Na slovníku pracovala v letech 2006-2009. Žije v Bannwilu ve Švýcarsku.

15.

Hana Ruferová, Mgr. (*1955) - studovala v letech 1974-1979 na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství němčina – čeština. V r. 1979 složila státní zkoušku. Od r. 1981 působí jako učitelka němčiny na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole v Příbrami. Na slovníku pracovala v letech 2006-2007.

16.

Florian Sieber (*1983) – studuje germanistiku, sociologii a mediální vědy na univerzitě v Lipsku. Z toho jeden rok strávil na studijním pobytu na Karlově univerzitě v Praze. Od listopadu 2009 se zabývá v rámci své magisterské práce účinky jazyka v politice obecně a v konkrétních německých politických stranách. Kromě Německo-českého slovníku frazeologismů působil jako spoluautor sborníku věnovanému jazyku pravicového extremismu v Německu (vydal Prof. Dr. Georg Schuppener v roce 2008). Na slovníku pracoval v letech 2007-2009, žije v Lipsku.

17.

Susanne Sommer, Bc. (*1986) - studuje na vysoké škole IMC v Kremži cestovní ruch a management volného času. Vědecká asistentka a ediční manažerka na Vysoké škole v St. Pölten v Rakousku v Ústavu Ilse Artl, který se zabývá výzkumem účasti jednotlivců na společenských funkčních systémech. Na slovníku pracovala v letech 2006-2009.

18.

Oldřiška Vojtková, Mgr. (*1954) - studovala němčinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, pracuje jako překladatelka a tlumočnice, má dlouhodobé zkušenosti se soudním tlumočením. Vyučuje na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Na slovníku pracovala v letech 2007-2009. Žije v Olomouci.

19.

Gerd Witzke, Dr. phil. (*1942) - germanista a anglista. Působil jako učitel, naposledy vyučoval na gymnáziu Labenwolf-Gymnasium v Norimberku. Nyní v důchodu. Na slovníku pracoval v letech 2007-2009. Žije v Norimberku.

20.

Jarmila Witzke (*1950) - soudní tlumočnice a překladatelka německého a českého jazyka, pracuje na volné noze především v oblasti justice, administrativy a ekonomiky. Na slovníku pracovala v letech 2007-2009. Žije v Norimberku.

21.

Monika Žárská, Mgr. (*1958) - v r. 1981 dokončila studium francouzštiny a němčiny na Katedře překladatelství a tlumočnictví (nyní Ústav translatologie) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 2003 tam vyučuje překlad z němčiny do češtiny. Na slovníku pracovala od r. 2006 (v rámci výzkumného záměru MSM0021620825) do r. 2009. Žije v Praze.